Lịch thi cuối kỳ Dự thính học lại tết 2019 (HL181) hệ VLVH

Ngày: 02/01/2019

TT Mã MH Mã NH Tổ Tên Môn Học Ngày Thi Giờ Phòng Thi Ghi Chú
1 CI2029 RZ01 A Cơ học kết cấu 19/1/2019 07g30 B1-303  
2 EE2007 RZ01 A Mach Dien Tu 19/1/2019 07g30 B2-GDB2B  
3 EE3069 RZ01 A PLC 19/1/2019 07g30 B1-212  
4 MT1009 RZ01 A Phương pháp tính 19/1/2019 07g30 B1-210  
                 
1 MT2001 RZ01 A Xác suất và thống kê 19/1/2019 09g30 B1-203  
                 
1 CI2003 RZ01 A Cơ lưu chất 20/1/2019 07g30 B1-212  
2 CI2003 RZ01 B Cơ lưu chất 20/1/2019 07g30 B1-212  
3 CI2003 RZBE A Cơ lưu chất 20/1/2019 07g30 BENTRE  
4 MT1005 RZ01 A Giải tích 2 20/1/2019 07g30 B1-202  
5 MT1005 RZ01 B Giải tích 2 20/1/2019 07g30 B1-202  
6 MT1007 RZ01 A Đại số tuyến tính 20/1/2019 07g30 B1-213  
7 PH1003 RZ01 A Vật Lý 1 20/1/2019 07g30 B1-301  
8 SP1003 RZ01 A Những NgLý cơbản CN M-Lê 20/1/2019 07g30 B1-302  
                 
1 CI2007 RZ01 A Sức bền vật liệu 20/1/2019 09g30 B1-301  
2 CI3009 RZ01 A Kết cấu thép 1 20/1/2019 09g30 B2-GDB2A  
3 MT1003 RZ01 A Giải tích 1 20/1/2019 09g30 B1-303  
4 SP1007 RZ01 A Ph/luật ViệtNam đạicương 20/1/2019 09g30 B2-GDB2B  
                 
1 AV250 RZ01 A Toeic 250 24/2/2019 09g30 B1-212  
2 AV250 RZ01 B Toeic 250 24/2/2019 09g30 B1-210  
3 AV250 Z3CD A Toeic 250 24/2/2019 09g30 B1-313 HK181
4 AV300 RZ01 A Toeic 300 24/2/2019 09g30 B1-213  
5 AV300 Z3CD A Toeic 300 24/2/2019 09g30 B1-314 HK181
6 AV400 RZ01 A Toeic 400 24/2/2019 09g30 B1-214  
7 AV400 RZ02 A Toeic 400 24/2/2019 09g30 B1-215