THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP KHÓA 2018 ĐỢT 2 NĂM 2018 TẠI BÁCH KHOA

Ngày: 18/12/2018

TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                            
Thoi Khoa Bieu -  Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019
Lop XET HOC BA - Nhom :      -  Si So = 0   Ngay Bat Dau Hoc 10/12/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom   Ten Mon Hoc       | Ten CBGD   | DVHT| So tiet         | Tiet hoc    | Phong |Tuan Hoc         |
|   |                   |        |   | LT  BT  TN  DA BTL |        |    |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
| 2 | PH1003 T01 VAT LY 1        | 003135 TRANH | 4.0 | 45.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-------------456| 305B1 |        78901   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3 | MT1007 T01 DAI SO TUYEN TINH    | 009825 VY   | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-------------456| 202B1 |        78901   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4 | PH1003 T01 VAT LY 1        | 003135 TRANH | 4.0 | 45.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-------------456| 302B1 |        78901   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5 | MT1007 T01 DAI SO TUYEN TINH    | 009825 VY   | 3.0 | 30.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-------------456| 202B1 |        78901   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 6 | PH1003 T01 VAT LY 1        | 003135 TRANH | 4.0 | 45.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-------------456| GDB2B |        78901   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 8 | MT1008 T01 DAI SO TUYEN TINH (BT) | 009825 VY   | 0.0 | 0.00 30.0 0.00 0.00 0.00|-------89012----| 301C5 |        78901   |
| 8 | PH1004 T01 VAT LY 1 (BT)      | 003135 TRANH | 0.0 | 0.00 30.0 0.00 0.00 0.00|-23456----------| 301C5 |        78901   |
=================================================================================================================================================
 Ngay in : 08/12/2018   tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
 Tuan hoc: Tuan hoc duoc dinh nghia tu tuan 1 toi tuan 26, tuan 17 bat dau tu ngay 10/12/2018			
 Tiet hoc: Moi dau "-" tuong ung voi 1 tiet hoc, tiet 2: 7g15, tiet 8: 13g15, tiet 13: 17g30, tiet 14: 18g15
TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                            
Thoi Khoa Bieu -  Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019
Lop XET TUYEN 1 - Nhom : T01    -  Si So = 0   Ngay Bat Dau Hoc 10/12/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom   Ten Mon Hoc       | Ten CBGD   | DVHT| So tiet         | Tiet hoc    | Phong |Tuan Hoc         |
|   |                   |        |   | LT  BT  TN  DA BTL |        |    |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
| 6 | MT1005 T01 GIAI TICH 2       | 001840 ANH  | 4.0 | 45.0 30.0 0.00 0.00 0.10|------------3456| GDB2A |        78901   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 7 | MT1009 T01 PHUONG PHAP TINH    | 003831 VAN  | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|-------89012----| 314B1 |         89012   |
| 7 | MT1005 T01 GIAI TICH 2       | 001840 ANH  | 4.0 | 45.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-23456----------| 313B1 |        78901   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 8 | MT1005 T01 GIAI TICH 2       | 001840 ANH  | 4.0 | 45.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-23456----------| 303C5 |        78901   |
| 8 | MT1009 T01 PHUONG PHAP TINH    | 003831 VAN  | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|-------89012----| 302C5 |         89012   |
=================================================================================================================================================
 Ngay in : 08/12/2018   tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
 Tuan hoc: Tuan hoc duoc dinh nghia tu tuan 1 toi tuan 26, tuan 17 bat dau tu ngay 10/12/2018
 Tiet hoc: Moi dau "-" tuong ung voi 1 tiet hoc, tiet 2: 7g15, tiet 8: 13g15, tiet 13: 17g30, tiet 14: 18g15
TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                            
Thoi Khoa Bieu -  Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019
Lop XET TUYEN 2 - Nhom :      -  Si So = 0   Ngay Bat Dau Hoc 10/12/2018

================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom   Ten Mon Hoc       | Ten CBGD   | DVHT| So tiet         | Tiet hoc    | Phong |Tuan Hoc         |
|   |                   |        |   | LT  BT  TN  DA BTL |        |    |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
| 3 | MT1009 T02 PHUONG PHAP TINH    | 009739 NHI  | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|------------3456| 301B1 |        78901   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4 | MT1005 T02 GIAI TICH 2       | 009790 VU   | 4.0 | 45.0 30.0 0.00 0.00 0.10|------------3456| 305B1 |        78901   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5 | MT1009 T02 PHUONG PHAP TINH    | 009739 NHI  | 3.0 | 45.0 0.00 0.00 0.00 0.10|------------3456| 305B1 |        78901   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 7 | MT1005 T02 GIAI TICH 2       | 009790 VU   | 4.0 | 45.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-------89012----| 309B1 |        78901   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 8 | MT1005 T02 GIAI TICH 2       | 009790 VU   | 4.0 | 45.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-------89012----| 303C5 |        78901   |
=================================================================================================================================================
 Ngay in : 08/12/2018   tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
 Tuan hoc: Tuan hoc duoc dinh nghia tu tuan 1 toi tuan 26, tuan 17 bat dau tu ngay 10/12/2018
 Tiet hoc: Moi dau "-" tuong ung voi 1 tiet hoc, tiet 2: 7g15, tiet 8: 13g15, tiet 13: 17g30, tiet 14: 18g15
TRUONG DAI HOC BACH KHOA TP.HCM                                            
Thoi Khoa Bieu -  Hoc Ky 1 - Nam Hoc 2018-2019
Lop DIEN XET TUYEN - NGANH CONG NGHE THONG TIN - Nhom :      -  Si So = 0   Ngay Bat Dau Hoc 10/12/2018

=================================================================================================================================================
| Thu | Ma/Nhom   Ten Mon Hoc       | Ten CBGD   | DVHT| So tiet         | Tiet hoc    | Phong |Tuan Hoc         |
|   |                   |        |   | LT  BT  TN  DA BTL |        |    |12345678901234567890123456|
=================================================================================================================================================
| 4 | CO2007 T02 KIEN TRUC MAY TINH   | 003231 THIEN | 4.0 | 45.0 0.00 30.0 0.00 0.10|------------3456| 301B1 |        78901      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5 | CO2008 T02 KIEN TRUC MAY TINH (TH) | 003231 THIEN | 0.0 | 0.00 0.00 30.0 0.00 0.00|------------3456| 303B10|        78901      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 6 | MT1005 T01 GIAI TICH 2       | 001840 ANH  | 4.0 | 45.0 30.0 0.00 0.00 0.10|------------3456| GDB2A |        78901      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 7 | CO2007 T02 KIEN TRUC MAY TINH   | 003231 THIEN | 4.0 | 45.0 0.00 30.0 0.00 0.10|-------89012----| 305B1 |        78901      |
| 7 | MT1005 T01 GIAI TICH 2       | 001840 ANH  | 4.0 | 45.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-23456----------| 313B1 |        78901      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 8 | MT1005 T01 GIAI TICH 2       | 001840 ANH  | 4.0 | 45.0 30.0 0.00 0.00 0.10|-23456----------| 303C5 |        78901      |
=================================================================================================================================================

 Ngay in : 08/12/2018   tiet 1 - 6g30, tiet 4 - 9g05, tiet 14- 18g15
 Tuan hoc: Tuan hoc duoc dinh nghia tu tuan 1 toi tuan 26, tuan 17 bat dau tu ngay 10/12/2018
 Tiet hoc: Moi dau "-" tuong ung voi 1 tiet hoc, tiet 2: 7g15, tiet 8: 13g15, tiet 13: 17g30, tiet 14: 18g15