V/v đăng ký phúc tra bài thi cuối kỳ

Ngày: 13/01/2020

Nhằm phục vụ tốt hơn việc phúc tra bài thi cuối kỳ, từ học kỳ 1/17-18 (HK 171) Phòng Đào tạo sẽ triển khai dịch vụ đăng ký phúc tra trực tuyến tại trang myBK.

Phòng Đào tạo sẽ chuyển yêu cầu phúc tra đến các Khoa/Bộ môn để chuyển đến giảng viên. Sau khi chấm phúc tra, giảng viên gửi kết quả đến Phòng Đào tạo. Nếu có thay đổi, giảng viên sẽ cập nhật trên hệ thống nhập điểm và nộp bảng điểm sau khi phúc tra đến Phòng Đào tạo để cập nhật điểm cho sinh viên.

Lưu ý: Thời hạn phúc tra là 07 ngày tính từ ngày giáo viên chuyển bảng điểm chính thức lên PHòng đào tạo. Mỗi môn học chỉ được phúc tra bài thi cuối kỳ một lần, không giới hạn số môn đăng ký.

Những môn không được phúc tra: môn thi trắc nghiệm, môn thí nghiệm, môn thực hành, thực tập, đồ án, đề cương luận văn, luận văn tốt nghiệp, môn thi vét. 

Cách đăng ký phúc tra bài thi cuối kỳ

- Đăng ký và theo dõi tình trạng tại trang myBK mybk.hcmut.edu.vn  à Đăng ký phúc tra

   + Nhập môn học và mã số môn học à Xác nhận đăng ký

   + Theo dõi tình trạng chấm phúc tra (Đã đăng ký; Đã chuyển đến Khoa và chưa có kết quả; Đã có kết quả) và kết quả phúc tra (Không điều chỉnh; Có điều chỉnh)

- Nếu kết quả phúc tra là “Có điều chỉnh” thì xem điểm tại trang myBK mybk.hcmut.edu.vn  à Thông tin sinh viên à  Bảng điểm