QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THÔI HỌC

Ngày: 23/12/2016

     -     Tải Phiếu đăng ký thôi học (tại trang web Phòng Đào tạo (aao.hcmut.edu.vn) >> Sinh viên >> Biểu mẫu,

         in và điền đầy đủ thông tin, nộp tại Phòng Đào tạo.

      -     Nhận Quyết định thôi học tại Phòng đào tạo vào ngày hẹn

    Xem chi tiết tại Quy chế - quy định >> Quy chế đào tạo và học vụ