QUY TRÌNH THU NHẬN LẠI SAU THỜI GIAN TẠM DỪNG

Ngày: 23/12/2016

  -   Tải Phiếu đăng ký thu nhận lại (tại trang web Phòng Đào tạo (aao.hcmut.edu.vn) >> Sinh viên >> Biểu mẫu, in và điền đầy đủ thông tin, nộp tại Phòng Đào tạo.

SV phải theo dõi thông báo đăng ký môn học cho học kỳ kế tiếp và phải nộp Phiếu đăng ký thu nhận trước thời hạn đăng ký môn học, thông thường vào tháng 4 (để đăng ký môn học HK hè), tháng 5 (để đăng ký môn học HK 1), tháng 10 (để đăng ký môn học HK 2).

  -      Nhận Quyết định thu nhận lại tại Phòng đào tạo vào ngày hẹn

Sau khi có quyết định thu nhận, SV phải đăng ký môn học. Nếu không có TKB chính thức, SV sẽ bị tiếp tục tạm dừng.

     Xem chi tiết tại Quy chế - quy định >> Quy chế đào tạo và học vụ