QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐIỂM CÁC MÔN NGOẠI NGỮ

Ngày: 26/09/2017

-  Đăng ký nộp Chứng chỉ ngoại ngữ (Xem Quy trình Nộp chứng chỉ ngoại ngữ)

 -  Sau khi có trạng thái chứng chỉ ngoại ngữ là đang thẩm tra , SV có thể đăng ký chuyển điểm các môn ngoại ngữ tại myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký nộp Chứng chỉ ngoại ngữ/ Chuyển điểm

     SV có thể đăng ký chuyển điểm cho các môn ngoại ngữ vào mỗi học kỳ. Lịch xét chuyển điểm của mỗi học kỳ sẽ có cụ thể trên thông báo đăng ký môn học của từng học kỳ (tính theo  biểu đồ năm học của sinh viên năm 2 - 5), sau thời hạn này điểm được xét chuyển vào học kỳ kế.

     Xem bảng quy đổi chuyển điểm tại  Quy chế >> Quy chế đào tạo và học vụ (Phụ lục 1)

-   Thanh toán tiền tại myBK >> BKPay

      Xem Quy trình Thanh toán học phí và các khoản tiền khác

     SV có thể kiểm tra lại tình trạng thanh toán tại BKPay hoặc tại Đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ/ Chuyển điểm. Các khoản không thanh toán sẽ bị ghi nợ.

-   Theo dõi tình trạng xét chuyển điểm tại myBK >> Đăng ký nộp Chứng chỉ ngoại ngữ/ Chuyển điểm

-   Xem điểm các môn được chuyển điểm tại myBK >> Thông tin sinh viên >> Bảng điểm

Lưu ý:

  Nếu kết quả thẩm tra chứng chỉ ngoại ngữ là không hợp lệ thì điểm chuyển môn ngoại ngữ sẽ không được tính vào bảng điểm của sinh viên và không hoàn lại tiền lệ phí chuyển điểm đã thanh toán. 

-  Các môn được xét chuyển điểm được ghi điểm vào mục điểm chuyển/bảo lưu trên bảng điểm, được tính vào số tín chỉ tích lũy (TCTL) và được tính vào điểm trung bình tích lũy (ĐTBTL), không ghi vào điểm học kỳ, không tính vào điểm trung bình học kỳ (ĐTBHK).

Xem chi tiết tại Quy chế >> Quy chế đào tạo và học vụ (Phụ lục 1)